WODs / 15.12.2019 – DAY 671

Her 2 Dakika İçinde 12 Dakika Boyunca
20-16-12-8-12-16 Tekrar Bench Press(%45-50)

Her 2 Dakika İçinde 10 Dakika Boyunca
10 Tekrar Shoulder Press (%55-60)

18 Dakika EMOM

  1. 30″ Maks. Ring Row
  2. 30″ Maks. Barbell Muscle Snatch(20-15kg)
  3. 30″ Maks. Renegade Row