WODs / 15.10.2019 – DAY 611

21 Dakika EMOM
1. 75-50 DU
2. 5-3 Ring/Bar MU
3. Dinlen
3 Set (13 Buçuk Dakika)
1 Dakika Yap 30 sn Dinlen
a) Maks. Çift KB/DB Farmers Hold
b) Maks. Mesafe Shuttle Run
c) Maks. Mesafe HS Walk ya da Maks. HS Hold