WODs / 06.09.2019 – DAY 574

8 Dakika Isınma EMOMu
30-20 Saniye Hand-Stand Hold ya da 12-8 Handstand Push-Up
3 Dakika İçinde 12 Dakika Boyunca
3 Shoulder Press + 6 Push Press + 9 Push Jerk
(1 RM Shoulder Press’in %60-65’i)
15 Dakika EMOM
1. 20-15 KB Amerikan Swing
2. 20-15 Box Jump Over
3. Dinlen